Εκτελωνισμοί Τελωνειακές αντιπροσωπεύσεις

Αναλαμβάνουμε να σας προσφέρουμε με ταχύτητα και αξιοπιστία τις παρακάτω υπηρεσίες.
• Εκτελωνισμός κατά την Εισαγωγή
• Εκτελωνισμός κατά την Εξαγωγή
• Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης
• Τελωνειακή αποταμίευση
• Κοινοτική διαμετακόμιση
• Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα Εμπορευμάτων
• Έκδοση πιστοποιητικών Τ2L
• CARNET-TIR
• CARNET-ATP
• Παραλαβή φορτωτικών εγγράφων